Condicions del Servei

Condicions del Servei

CONTRACTE D'ALLOTJAMENT (HOSTING)


La Companyia anomenada MyP Tecnologia i Sistemes de Control SL, proporciona allotjament web als clients en tot el món mitjançant el portal HostingAndorra.com, i tenim la responsabilitat de protegir a cada client per proporcionar els millors serveis disponibles.

El Client contracta amb la Companyia els serveis de Hosting amb les característiques tècniques descrites en HostingAndorra.com, d'acord amb les condicions i estipulacions establertes en les clàusules del present Contracte, (en endavant, “els Serveis”).


1. Serveis.

La Companyia prestarà al Client els següents serveis:

1.1. Servei de lloguer d'espai en el servidor propietat de la Companyia amb les característiques tècniques descrites en HostingAndorra.com.

1.2. Accés remot del Client als equips informàtics de la Companyia, (en endavant, els servidors), únicament per inserir, modificar o eliminar dades.

1.3. Assignació d'una adreça IP (Internet Protocol) relacionada amb el nom o noms de domini propietat del Client i que triï a l'efecte, amb la finalitat que la Informació hi pugui accedir per tercers a través d'Internet. La referida IP pot ser modificada en qualsevol moment per la Companyia prèvia notificació al Client amb una antelació de 15 dies. En el supòsit de no ostentar el Client titularitat sobre cap nom de domini, el Client podrà adquirir la titularitat d'un nom de domini a la Companyia.

1.4. Servei d'estadística: el Client podrà accedir a les dades estadístiques sobre nombre, lloc, hora, etc. d'accés a la seva pàgina.

1.5. La companyia realitzarà diàriament còpies de seguretat en totes les dades allotjats al servidor.


2. Accés del client al servidor de la Companyia.

El Client pot accedir telemàticament al servidor de la Companyia només per allotjar, modificar o suprimir dades allotjats al servidor. A aquests efectes, el client donarà d'alta un nom d'usuari i clau perquè pugui accedir a través de (inserir les característiques d'accés: pot ser via FTP, a través d'Internet mitjançant un Programa de Gestió.
Les parts han de mantenir la confidencialitat de la clau que sigui creada pel Client. De qualsevol manera, la Companyia modificarà la clau a petició del Client.


3. Propietat Intel·lectual sobre els continguts.

El Client atorga a la Companyia una llicència no exclusiva per reproduir o copiar les dades allotjats en els servidors única i exclusivament per poder prestar correctament els Serveis objecte del present Contracte. El Client declara que disposa dels oportuns drets de propietat intel·lectual o industrial per allotjar les dades que siguin transferits al Servidor sense que això vulneri cap dret de tercers.


4. Responsabilitat.

4.1. Del Client.

El Client garanteix que en cap cas, les dades allotjats en els servidors de la Companyia, han de contenir dades pornogràfics, il·legals, informació de caràcter xenòfob, racista, terrorista, que danyi a tercers o en tot cas qualsevol informació que sigui considerada il·legal d'acord amb la legislació andorrana.

La possessió de programes i eines dedicats al hacking i assalt de sistemes informàtics, incloent sniffers, spoofers, Bouncers, scanners de ports, cracks, exploits per part del Client o l'ús del Servidor per realitzar SPAM, l'enviament de correu massiu no sol·licitat, suposarà la suspensió immediata del servei.

Correspon a la Compañia determinar la realització d'aquesta activitat, en base a les denúncies que es puguin efectuar per part d'altres usuaris, independentment de la seva procedència, per altres ISP o per les autoritats o organismes competents.

La Companyia es reserva el dret a retirar el contingut de les pàgines web del Client o fer-les inaccessibles a tercers des del moment en què consideri que existeix informació no permesa en virtut del present Contracte, notificar posteriorment al Client. En el supòsit demostrar-se que el contingut allotjat no infringeix el que estipula aquesta clàusula, la Companyia reposarà aquesta informació sense respondre en cap moment pels danys i perjudicis soferts per la retirada d'aquesta informació.


La responsabilitat sobre les dades allotjats pel Client al Servidor de la Companyia és exclusiva del Client. En el cas que existeixi o s'incorri en alguna causa castigada penal, civil o administrativament, la Companyia pot rescindir el present Contracte, sense perjudici dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquestes actuacions, de les quals respondrà el Client.


4.2. De la Companyia.

En cap cas, la Companyia serà responsable per qualsevol dany directe o indirecte, incloent la pèrdua de beneficis o de dades, així com per la interrupció ocasional del Servei.

La Companyia garanteix que els locals on es troben els servidors romanen perfectament condicionats i amb les mesures de seguretat adequades o legalment exigibles. En cap cas la Companyia serà responsable pels danys soferts en els servidors com a conseqüència de cas fortuït o força major.


5. Preu i forma de pagament.

La Companyia facturarà al Client pels Serveis prestats una quota d'alta i una quantitat mensual descrita en HostingAndorra.com i que haurà d'abonar el Client per avançat i dins dels set primers dies del mes següent al de la data d'inici del present Contracte. A aquestes quantitats se'ls haurà de sumar l'impost corresponent. En qualsevol cas, la Companyia podrà modificar els preus pels serveis prestats al Client amb almenys una antelació de 30 (trenta) dies al de la modificació dels preus.


6. Confidencialitat.

El Client i la Companyia s'obliguen a tractar confidencialment, ja no reproduir, publicar ni difondre cap informació sobre les dades, sistemes i qualsevol informació relacionada amb la seva activitat professional, incloent-hi la informació que sobre terceres persones pugui allotjar el Client en els servidors de la Companyia. Un cop extingit el contracte, cada part esborrarà i destruirà tota la informació que sobre la present relació emmagatzemat a qualsevol suport o hagi reproduït per qualsevol procediment, especialment la Companyia, que eliminarà tota informació que hi hagi allotjat el Client, seva o de tercers , en els seus servidors, exceptuant la qual per obligacions legals les dues parts hagin de conservar.


7. Durada.

El present Contracte tindrà una durada d'1, 3, 6 o 12 mesos a comptar des del dia de la signatura. Finalitzat el Contracte sense que cap de les dues parts manifesti la seva voluntat de resoldre-ho per escrit, mitjançant carta certificada i amb una antelació de 15 dies, es prorrogarà automàticament per 1, 3, 6 o 12 mesos i així successivament.


8. Resolució del Contracte.

8.1. Per voluntat de qualsevol de les parts mitjançant preavís fefaent amb una antelació mínima de 15 dies.

8.2. Per incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en el present Contracte.

8.3. L'extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts o que qualsevol dels contractants caigui en situació fallida o suspensió de pagaments.


9. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

El present Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis d'Andorra i se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals d'Andorra.